Mehdi Parian disputerar

Disputation i F531 vid LTU.

Avhandlingen finns tillgänglig på;

http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1085691&dswid=-1310