Ständiga förbättringar - för Effektivare projektverksamhet

LKAB Contact Jan Lundgren    LTU Contact Diana Chronéer
Posted in Sustainable mining

Många organisationer genomför projekt i samband med större förändrings- eller utvecklingsinitiativ. Projektformen stödjer planering och styrning av resurser och aktiviteter för att uppnå satta mål, utifrån tids-, kostnads- och kvalitetskrav. Trots många olika typer av projektmodeller och -metoder misslyckas en stor andel projekt utifrån olika styrparametrar. Detta indikerar att projektbaserade organisationer inte i tillräcklig utsträckning lär sig från tidigare erfarenheter, eller genomför kontinuerligt förbättringsarbete. Orsakerna till fel och avvikelser är ofta kopplade till alltför pressade tidsramar, organisation, bristande engagemang, beställarkompetens, kontraktsförhållande, projektledning och organisation. Många projektbaserade organisationer saknar dessutom en övergripande projektprocess, i vilken projekt på ett systematiskt sätt lär sig av/från varandra. Ett annat problem är att resurserna splittras när projekt avslutas, vilket ofta försvårar långsiktigt lärande. En konsekvens av detta är samt mindre förutsägbara projekt utifrån resursbehov, tidsramar och resultat. Fokus i detta projekt är därför på effektiv projektprocess, dvs. rätt projekt (ändamål) samt på rätt sätt (systematik).

Forskningsprojekt är en fortsättning på en pilotstudie som utfördes 2011, med fokus på genomförande av ständiga förbättringar inom olika projektbaserade företag. Studien visade på att kontinuerligt förbättringsarbete och en lärande organisation är viktigt för att uppnå en effektiv projektverksamhet, men svårt att uppnå i praktiken. Därför kommer projektet, med både seniora forskare och en doktorand, att utföra en djupare studie av hur kontinuerligt och effektivt förbättringsarbete kan införas och tillämpas i en projektbaserad organisation, samt hur effektivare projektgenomförande uppnås. Fokus är bl.a.:  

-       Att studera hur kontinuerligt förbättringsarbete genomförs i projektbaserade organisationer.  

-       Att utveckla en process-baserad projektmodell, med fokus på kontinuerligt och effektivt förbättringsarbete inom en projektorganisation. Med modell innefattas principer, arbetssätt och verktyg, på strategisk och operativ nivå.

-       Att inom LKAB:s projektverksamhet successivt införa, mäta och utvärdera utvecklad modell, med fokus på projektmognad och -effektivitet.

Doktorand Erik Sundqvist påbörjar sina doktorandstudier i projektet 1 mars 2013. Handledare Fredrik Backlund och Diana Chronéer.